Kayıt Bursu Kazananlar

Poster No

Title Lang A

Title Lang B

Presenter

Presenter Institute

P-030

Benzidamin Hidroklorür Kötüye Kullanımına Bağlı Gelişen Psikoz Olgusu

Psychotic Disorder Related to Benzydamine Hydrochloride Abuse: Case Report

Meltem Gürü

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara

P-036

Savaş travmasına bağlı gelişen posttravmatik stres bozukluğu ve hafif düzeyde travmatik beyin hasarı: Atipik vaka sunumu

Atipik Presentation of combat related post-traumatic stress disorder and mild traumatic brain injury

Beyazıt Garip

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilimdlı Başkanlığı, Ankara/ Türkiye

P-038

Sanrı tiplerinin şizofreni spektrumunda tedavi yanıtına etkisi

The effect of delusion types on treatment response in schizophrenia spectrum

Güler Acar

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

P-042

valeriana(kedi otu) bağlı hipomami: olgu sunumu

Valerian induced hypomania: a case report

Ünsal Aydınoğlu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum

P-049

Lityumun Diklofenak Sodyumla Etkileşimi:Bir Olgu Sunumu

Lithium Interaction with Diclofenac Sodium:A Case Report

Esra Yancar Demir

Ordu Üniversitesi Tıp fakültesi,Psikiyatri Ana Bilim Dalı,Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Ordu

P-050

Esrara bağlı gelişen mani: olgu sunumu

Cannabis induced mania: case report

Taha Can Tuman

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Bolu

P-056

Arjinin, Ornitin ve Lizin Kullanımının İndüklediği Manik Hecme

Manic episode induced by arginine, lysine and ornithine use

Şeyma Selen Sevinç

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

P-057

Yaşlıda antidepresan kullanımıyla ortaya çıkan manik kayma ve hiponatremi birlikteliği

Antidepressant induced manic switch and hyponatremia in the elderly

Erhan Yüksek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, İstanbul

P-058

Tiosiyanat Dikkat Eksikliği Hiperaktivite BozukluğunuTetiklermi?

Does Thiocyanate Trigger Attention Deficit Hyperactivity Disorder?

Etem Erdal Erşan

Numune Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Sivas

P-059

Valproik asit kullanımı sırasında ortaya çıkan perikardiyal ve plevral efüzyon

An occurrence pericardial and pleural effusion during use of valproic acid

Tahsin Etli

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya

P-060

Valproik Asit Ve Lamotrijin Kullanan Bir Bipolar Bozukluk Hastasında Gelişen Stevens Johnson Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Stevens Johnson Syndrome Induced By A Combination Of Lamotrigine And Valproic Acid In A Patient With Bipolar Disorder: A Case Report

Uğur Öner

İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

P-061

Şizofreni ve Boş Sella: Bir Olgu Sunumu

Schizophrenia and empty sella: a Case Report

Musa Yılanlı

Istanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

P-062

Olanzapine bağlı dermatolojik yan etkiler: Bir olgu sunumu

Dermatological side effects of olanzapine: A case report

Nazife Gamze Usta

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

P-073

Psikiyatri Hastaları Tıp Dışı Yardımdan Faydalanıyor mu?

Do Psychiatric Patients Benefit from Non-medical Help?

Elif Mutlu

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

P-078

Psikotik Belirtilerle Başvuran Bir Demans Olgusu: Ayırıcı Tanının Kısaca Gözden Geçirilmesi

A Dementia Case Presenting with Psychotic Symptoms: Short Review the Differential Diagnosis

Osman Özdemir

İpekyolu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, VAN

P-096

Red Bull Tüketimi Sonrası Manik Epizod: Olgu sunumu

Manik Episode after the Consumption of Red Bull: Case Report

Emine Merve Kalyoncu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye

P-098

Hashimoto Ensefalopatisi: Bir Olgu Sunumu

Hashimoto’s Encephalopathy: A Case Report

İlkay Keleş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Trabzon

P-105

Ensefalit sonrası gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Psychosis developed after encephalitis: A case report

Funda Yiğit Yalçın

Psikiyatri ABD, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

P-106

Paroksetin kullanımına bağlı gelişen bir trombositopeni olgusu

Paroxetine induced thrombocytopenia: a case report

Mehmet Koçer

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

P-109

Konversiyon bozukluğu gösteren hastada anoreksiya nervosa zemininde yürüme bozukluğu

Gait disturbance in conversion disorder masking anorexia nervosa in a young adult as an unusual case report

Ece Balkuv

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

P-122

Tedavisi Güç Bir Şizofreni Hastasında Pimozid

Pimozide in a schizophrenic case who couldn't be treated

Nefise Kayka

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD Bolu/ Türkiye

P-124

Polikistik over sendromunda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleri

Quality of life, depression and anxiety levels in patients with polycystic ovary syndrome

Uğur Keskin

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kadın Doğum ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

P-127

Otistik Spektrum Bozukluklarında aripiprazol tedavisine geçilmesi süreğen antipsikotik tedaviye bağlı kilo alımını geriye döndürebilir mi: bir olgu sunumu

Is switching to treatment with aripiprazole able to reverse weight gain due to chronic antipsychotic treatment in Autistic Spectrum Disorders: a case presentation

Zehra Topal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri AD

P-129

Trikotillomanide bupropion tedavisi: Olgu sunumu

Bupropion Treatment in Trichotillomania: A Case Report

Dicle Bilge Öğüt

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

P-131

Klozapin Tedavisini Pimozid İle Güçlendirme Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu

Pimozide Augmentation of Clozapin: A Case Report

Mine Ergelen

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

P-133

Bir Olgu Üzerinden Dirençli Konversiyon Bozukluğunda EKT Tedavisi: Olgu Sunumu

Treatment Of ECT On A Case of Resistant Conversion Disorder: A Case Report

Cihad Yükselir

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

P-136

Bupropion İle İlişkili Galaktore: Olgu Sunumu

Bupropion Associated with galactorrhea: A Case Report

Aslı Bilgin

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği

P-138

Obsesif Kişilik Özelliklerinin Eşlik Ettiği İnsuler Epilepsi Olgusu

A Case of Insular Epilepsy Ongoing With Obsessive Trait Properties

Gönül Yıldırım

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul

P-068

Obsesif Kompulsif Bozukluğun yeni bir türevi: Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk

A new variant of Obsessive Compulsive Disorder: Shared Obsessive Compulsive Disorder

Bilal Tanrıtanır

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD., Isparta, Türkiye

P067

Bitkisel Karışımlar Her Derde Deva Mı? İleri Yaşta Clavis Panax Kullanımına Bağlı Şiddetli Anksiyete: Bir Olgu Sunumu

Is The Herbal Mixtures A Panacea ? Severe Anxiety After Clavis Panax Usage In Late Life: A Case Report

Cafer Çağrı Korucu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD., Isparta, Türkiye